ICF KOMPETENCES 

ICF Koučinga definīcija: 

Koučings ir sadarbība ar klientiem domāšanu veicinošā, radošā un iedvesmojošā procesā, kas veicina un attīsta viņu personisko un profesionālo potenciālu.

Starptautiskās Kouču Federācijas (ICF – International Coach Federation)  vienpadsmit profesionālās kompetences ir izstrādātas ar mērķi radīt lielāku izpratni par prasmēm un metodēm, kas tiek lietotas kouča profesijā. Kompetences ir nozīmīgas arī kouča pašanalīzei un kouča meistarības (iemaņu, kas iegūtas dažādās apmācībās un stiprinātas un attīstītas kouča praksē) progresa mērīšanai. Šīs kompetences tiek izmantotas arī kā pamats ICF kouču akreditācijai.

Vienpadsmit kouča pamata kompetences ir iedalītas četrās grupās pēc to  labākā saderības principa. Kompetenču vai to grupu secība nekādā veidā nenosaka to prioritāti. Tās visas ir vienlīdz  būtiskas kompetentam koučam.

Ar kouču profesionālo kompetenču aprakstu angļu valodā variet iepazīties šeit.

A. Pamatu ielikšana B. Attiecību radīšana
1. Atbilstība ētikas principiem un profesionālajām normām
2. Vienošanās panākšana par koučingu
3. Uzticīgu, tuvu attiecību izveidošana ar klientu
4. Koučinga klātesamība
C. Efektīva komunikācija D. Palīdzība zināšanu iegūšanā un rezultātu sasniegšanā
5. Aktīva klausīšanās
6. Spēcīgu jautājumu uzdošana
7. Tieša komunikācija
8. Apzinātības veicināšana
9. Rīcības plānošana
10. Plānošana un mērķu noteikšana
11. Attīstības un atbildības vadība

A. Pamatu ielikšana (Setting the foundation)

 

1.Atbilstība ētika sprincipiem un profesionālajām normām – Spēja izprast koučinga ētikas normas un standartus un demonstrēt tos visās koučinga situācijās.

 • Izprot un demonstrē savā uzvedībā ICF Ētikas Kodeksa noteiktās normas. (ICF Ētikas Kodeksa 3.daļa – profesionālā ētika ar klientu).
 • Izprot un ievēro visas ICF Ētikas Vadlīnijas.
 • Skaidri komunicē atšķirības starp koučingu, konsultācijām, psihoterapiju un citām profesijām, kas sniedz klientam jebkāda veida konsultatīvu atbalstu.
 • Pēc vajadzības novirza klientu pie citiem profesionāļiem, apzinoties brīdi, kad ir šāda nepieciešamība un kādi ir pieejamie resursi.

 

2.Vienošanās noslēgšana par koučingu – Spēja saprast, kas ir nepieciešams konkrētajā koučinga sadarbībā, un spēja noslēgt sadarbības  vienošanos ar klientu par koučinga procesu un attiecībām.

 • Saprot un detalizēti pārrunā ar klientu koučinga attiecību vadlīnijas un to specifiskus parametrus (piemēram, organizatoriskos jautājumus, cenas, laika plānošanu u.c., kas nepieciešams) tā, lai abu pušu resursi tiek izmantoti maksimāli efektīvi.
 • Noslēdz vienošanos par koučinga attiecībām un kas tajās ir un nav pieņemams, kas tiek un kas netiek piedāvāts, kā arī atrunā kouča un klienta atbildības.
 • Izvērtē, vai izmantotā koučinga metode ir iespējami efektīvākā konkrētā  klienta vajadzībām.

 

B. Attiecību radīšana (Co-creating the relationship)

3.Uzticīgu un tuvu attiecību veidošana ar klientu Spēja radīt drošu, atbalstošu vidi, kas veicina savstarpēju uzticēšanos un cieņu.

 • Izrāda patiesas rūpes par klienta labklājību un nākotni.
 • Nepārtraukti demonstrē personīgo iesaisti, atklātību un sirsnību.
 • Noslēdz skaidras vienošanās un tur solījumus.
 • Izrāda cieņu klienta pieņēmumiem, mācīšanās stilam un personības būtībai.
 • Nodrošina nepārtrauktu atbalstu un izaicina jaunas uzvedības un rīcības, ieskaitot riska uzņemšanos un bailes vai izgāšanos.
 • Jautā klientam atļauju veikt koučingu jūtīgās un/vai jaunās situācijās vai pieprasījumos.

 

4.Koučinga klātesamība – Spēja izmantot atvērtu, elastīgu un pārliecinātu darba stilu attiecībās ar klientu, esot apzinātam un veidojot atvērtas, dabiskas koučinga attiecības ar klientiem.

 • Koučs koučinga procesā ir pilnībā klātesošs un elastīgs, ļaujoties mirkļa plūsmai.
 • Paļaujas uz savu intuīciju, uzticas savām zināšanām un sajūtām.
 • Ir atvērts nezināmajam un uzņemas riskus.
 • Redz vairākus veidus, kā strādāt ar klientu, un izvēlas atbilstošāko un efektīvāko.
 • Izmanto humoru, lai radītu vieglumu un enerģiju.
 • Pārliecinoši maina perspektīvas un eksperimentē ar jaunām iespējām un savām darbībām.
 • Demonstrē pārliecību, strādājot ar spēcīgām klienta emocijām, un kontrolē savas emocijas, lai nekļūtu pārlieku jūtīgs.

 

C. Efektīva komunikācija (Communicating effectively)

 

5.Aktīva klausīšanās – Spēja pilnībā fokusēties uz klienta pateikto un nepateikto, saprast klienta sacītā nozīmi saistībā ar viņa vēlmēm, viecināt klienta izteikšanos.

 • Pieturas pie klienta un viņa plāna, nevis pie sevis radīta plāna klientam.
 • Sadzird klienta šaubas, mērķus, vērtības un pārliecības par to, kas ir un kas nav iespējams.
 • “Sadzird” atšķirības starp klienta sacītiem vārdiem, izmantoto balss toni un demonstrēto ķermeņa valodu.
 • Apkopo, pārfrāzē, atkārto un atspoguļo atpakaļ klienta sacīto, lai nodrošinātu skaidrību un sapratni.
 • Iedrošina, pieņem, pēta un apstiprina klienta jūtu izpausmi, pieņēmumus, šaubas, pārliecības, ieteikumus u.c.
 • Integrē un attīsta klienta idejas un ieteikumus.
 • Izceļ un saprot klienta komunikācijas būtību un palīdz klientam nonākt pie plaša, aprakstoša stāstījuma.
 • Ļauj klientam izrunāt situāciju, lai virzītos tālāk, neizdarot nekādus spriedumus par to un nesaistot ar savām domām vai viedokli.

 

6.Spēcīgu, atverošu jautājumu uzdošana – Spēja uzdot jautājumus, kas klientam atklāj iespējami vairāk informācijas, lai iegūtu maksimālu labumu no koučinga attiecībām.

 • Uzdod jautājumus, kas atspoguļo aktīvo klausīšanos un klienta domas izpratni.
 • Uzdod jautājumus, kas izraisa atklāsmi, izpratni, piesaisti vai rīcību (t.i., uzdod jautājumus, kas izaicina klienta pieņēmumus).
 • Uzdod atverošus jautājumus, kas ievieš lielāku skaidrību, jaunas iespējas vai zināšanas.
 • Uzdod jautājumus, kas virza klientu uz viņa mērķi, nevis kas liek atskatīties atpakaļ vai pamatot sacīto.

 

7.Tieša komunikācija – Spēja efektīvi komunicēt koučinga sesiju laikā, kā arī lietot valodu, kas nodrošina vislabvēlīgāko ietekmi uz klientu.

 • Runa ir skaidra, artikulēta un tieša, daloties un dodot atgriezenisko saiti.
 • Pārfrāzē un skaidri formulē, lai klientam palīdzētu izprast viņa vēlmes vai šaubas no citas perspektīvas.
 • Skaidri formulē koučinga mērķus, tikšanās plānu un pielietojamo koučinga tehniku vai uzdevumu mērķi.
 • Izmanto piemērotu un cieņpilnu valodu sarunā ar klientu (t.i., bez žargona, bez rasistiskas ievirzes, bez seksuāla nosodījuma u.c.).
 • Izmanto metaforas un analoģijas, lai klientam palīdzētu ilustrēt domu vai “uzzīmēt” vārdisku attēlu.

 

D. Palīdzība zināšanu iegūšanā un rezultātu sasniegšanā (Facalitating learning and results)

8.Apzinātības veicināšana – Spēja precīzi novērtēt un integrēt dažādus informācijas resursus, kā arī spēja interpretēt informāciju veidā, kas klientam palīdz iegūt apzinātību un sasniegt mērķus.

 • Iet tālāk par klienta sacīto, novērtējotviņa bažas – “neuzķeroties” klienta aprakstam.
 • Lūdz skaidrojumus lielākai izpratnei, apzinātībai un skaidrībai.
 • Identificē klientam viņa neapzinātās bažas; veidus, kā klients uztver sevi un pasauli; atšķirības starp faktiem un interpretāciju; atšķirības starp domām, jūtām un darbību.
 • Palīdz klientam atklāt priekš viņa jaunas domas, ticības, pieņēmumus, emocijas, noskaņojumusu.c., kas stiprina klienta spēju veikt konkrētas darbības un sasniegt viņam svarīgo.
 • Paver klientam plašākus apvāršņus un iedvesmo viņu apņēmību mainīt skatu punktus un meklēt jaunas rīcības iespējas.
 • Palīdz klientiem ieraudzīt citus, pastarpinātus faktorus, kas ietekmē viņus un viņu rīcību (t.i., domas, emocijas, ķermeni un “fonu”).
 • Izsaka savu izpratni veidos, kas ir noderīgi un jēgpilni klientam.
 • Identificē stiprās puses un lielākās iespējas augt un mācīties, kā arī to, kam ir nepieciešams pievērst lielāko uzmanību koučinga procesā.
 • Lūdz klientam atšķirt niecīgus un nozīmīgus jautājumus, situatīvas un atkārtotas uzvedības, vārdus un darbības.

 

9.Rīcības pānošana – Spēja kopā ar klientu radīt iespējas nepārtrauktam mācīšanās procesam gan koučinga laikā, gan arī dzīves un darba situācijās, kā arī jaunu darbību veikšanai, kas iespējami efektīvā veidā palīdzēs sasniegt koučinga vienošanās mērķus.

 • Veicina ideju ģenerēšanu un palīdz klientam noteikt rīcības soļus, kas veicinās klientu demonstrēt, praktizēt un padziļināt jaunās mācības.
 • Palīdz klientam saglabāt fokusu un sistemātiski izzināt ar konkrēto koučinga pieprasījuma mērķi saistītus jautājumus un iespējas.
 • Aicina klientu atklāt alternatīvas idejas un risinājumus, lai izvērtētu iespējas un pieņemtu lēmumus.
 • Veicina aktīvu eksperimentēšanu un paš-izpēti, aicinot klientu izmantot dzīves un darba situācijās koučinga sesiju laikā iegūtās jaunās atklāsmes.
 • Atzīmē klienta veiksmes un turpmākās iespējas izaugsmei.
 • Izaicina klienta pieņēmumus un perspektīvas, lai radītu jaunas idejas un veicinātu jaunas darbības.
 • Atbalsta dažādus aspektus, kas ir saistībā ar klienta mērķiem un aicina klientu apsvērt tos.
 • Palīdz klientam uzsākt tūlītējas darbības (“rīkoties tagad”) jau koučinga sesijas laikā, nodrošinot tūlītēju atbalstu.
 • Iedrošina klientu izaicinājumiem, vienlaicīgi nodrošinot ērtu mācību tempu.

 

10.Plānošana un mērķu noteikšana – Spēja kopā ar klientu izstrādāt un īstenot dzīvē efektīvu koučinga sadarbības plānu.

 • Apkopo informāciju un izveido koučinga plānu un attīstības mērķus kopā ar klientu, kas risina problēmas un galvenāsmācību un attīstības jomas.
 • Rada plānu ar rezultātiem, kas ir sasniedzami, izmērāmi, konkrēti, ar noteiktu laika termiņu.
 • Veic plāna izmaiņas atbilstoši koučinga procesam un ņemot vērā situācijas izmaiņas.
 • Palīdz klientam identificēt un piekļūt dažādiem mācību resursiem (piemēram, grāmatām, citiem profesionāļiem u.c.).
 • Identificē un mērķē uz iespējami drīziem, klientam svarīgiem sasniegumiem.

 

11.Attīstības  un atbildības vadība – Spēja fokusēt uzmanību uz klientam svarīgo, atstājot klienta atbildības zonā konkrētu darbību veikšanu.

 • Skaidri klientam jautā iespējamās darbības, kas viņu virzīs tuvāk noteiktajiem mērķiem.
 • Demonstrē ieinteresētību, jautājot klientam par viņa veiktajām darbībām, kuras klients noteica iepriekšējā sesijā vai sesijās.
 • Atkārtoti dara klientam zināmu viņa paveikto, nepaveikto, iemācīto vai apzināto kopš iepriekšējās sesijas vai sesijām.
 • Efektīvi sagatavo, organizē un pārskata kopā ar klientu sesijās iegūto informāciju.
 • Notur klienta uzmanību pie koučinga plāna starp sesijām, vēršot viņa uzmanību uz vēlamo iznākumu, noteiktajām darbībām un nākotnes sesiju pieprasījumiem.
 • Fokusējas uz koučinga plānu, bet ir arī atvērts pielāgot uzvedību un darbības, balstoties uz koučinga procesu un iespējamām novirzēm procesa laikā.
 • Ir spējīgs “staigāt” šurpu-turpu starp “lielo bildi” un to, kurp klients vēlas “doties” šobrīd, radot kontekstu izrunātajam.
 • Veicina klienta pašdisciplīnu un atbildību nodod klientam par viņa noteiktajām darbībām, rezultātiem, un radīto laika plānu.
 • Attīsta klienta spēju pieņemt lēmumus, mērķtiecīgi apzināt galvenās bažas un attīstīt sevi (saņemt atgriezenisko saiti, noteikt prioritātes, mācīšanās ātrumu, pārdomāt un mācīties no gūtās pieredzes).
 • Pozitīvi izaicina klientu, ja netika veiktas iepriekš norunātās darbības.