ICF KOMPETENCES 

ICF Koučinga definīcija: 

Koučings ir sadarbība ar klientiem domāšanu veicinošā, radošā un iedvesmojošā procesā, kas veicina un attīsta viņu personisko un profesionālo potenciālu.

Starptautiskās Kouču Federācijas (ICF – International Coach Federation)  vienpadsmit profesionālās kompetences ir izstrādātas ar mērķi radīt lielāku izpratni par prasmēm un metodēm, kas tiek lietotas kouča profesijā. Kompetences ir nozīmīgas arī kouča pašanalīzei un kouča meistarības (iemaņu, kas iegūtas dažādās apmācībās un stiprinātas un attīstītas kouča praksē) progresa mērīšanai. Šīs kompetences tiek izmantotas arī kā pamats ICF kouču akreditācijai.

Vienpadsmit kouča pamata kompetences ir iedalītas četrās grupās pēc to  labākā saderības principa. Kompetenču vai to grupu secība nekādā veidā nenosaka to prioritāti. Tās visas ir vienlīdz  būtiskas kompetentam koučam.

Ar kouču profesionālo kompetenču aprakstu angļu valodā variet iepazīties šeit.

A. Pamatu ielikšana B. Attiecību radīšana
1. Atbilstība ētikas principiem un profesionālajām normām
2. Vienošanās panākšana par koučingu
3. Uzticīgu, tuvu attiecību izveidošana ar klientu
4. Koučinga klātesamība
C. Efektīva komunikācija D. Palīdzība zināšanu iegūšanā un rezultātu sasniegšanā
5. Aktīva klausīšanās
6. Spēcīgu jautājumu uzdošana
7. Tieša komunikācija
8. Apzinātības veicināšana
9. Rīcības plānošana
10. Plānošana un mērķu noteikšana
11. Attīstības un atbildības vadība

A. Pamatu ielikšana (Setting the foundation)

 

1.Atbilstība ētika sprincipiem un profesionālajām normām – Spēja izprast koučinga ētikas normas un standartus un demonstrēt tos visās koučinga situācijās.

 • Izprot un demonstrē savā uzvedībā ICF Ētikas Kodeksa noteiktās normas. (ICF Ētikas Kodeksa 3.daļa – profesionālā ētika ar klientu).
 • Izprot un ievēro visas ICF Ētikas Vadlīnijas.
 • Skaidri komunicē atšķirības starp koučingu, konsultācijām, psihoterapiju un citām profesijām, kas sniedz klientam jebkāda veida konsultatīvu atbalstu.
 • Pēc vajadzības novirza klientu pie citiem profesionāļiem, apzinoties brīdi, kad ir šāda nepieciešamība un kādi ir pieejamie resursi.

 

2.Vienošanās noslēgšana par koučingu – Spēja saprast, kas ir nepieciešams konkrētajā koučinga sadarbībā, un spēja noslēgt sadarbības  vienošanos ar klientu par koučinga procesu un attiecībām.

 • Saprot un detalizēti pārrunā ar klientu koučinga attiecību vadlīnijas un to specifiskus parametrus (piemēram, organizatoriskos jautājumus, cenas, laika plānošanu u.c., kas nepieciešams) tā, lai abu pušu resursi tiek izmantoti maksimāli efektīvi.
 • Noslēdz vienošanos par koučinga attiecībām un kas tajās ir un nav pieņemams, kas tiek un kas netiek piedāvāts, kā arī atrunā kouča un klienta atbildības.
 • Izvērtē, vai izmantotā koučinga metode ir iespējami efektīvākā konkrētā  klienta vajadzībām.

 

B. Attiecību radīšana (Co-creating the relationship)

3.Uzticīgu un tuvu attiecību veidošana ar klientu Spēja radīt drošu, atbalstošu vidi, kas veicina savstarpēju uzticēšanos un cieņu.

 • Izrāda patiesas rūpes par klienta labklājību un nākotni.
 • Nepārtraukti demonstrē personīgo iesaisti, atklātību un sirsnību.
 • Noslēdz skaidras vienošanās un tur solījumus.
 • Izrāda cieņu klienta pieņēmumiem, mācīšanās stilam un personības būtībai.
 • Nodrošina nepārtrauktu atbalstu un izaicina jaunas uzvedības un rīcības, ieskaitot riska uzņemšanos un bailes vai izgāšanos.
 • Jautā klientam atļauju veikt koučingu jūtīgās un/vai jaunās situācijās vai pieprasījumos.

 

4.Koučinga klātesamība – Spēja izmantot atvērtu, elastīgu un pārliecinātu darba stilu attiecībās ar klientu, esot apzinātam un veidojot atvērtas, dabiskas koučinga attiecības ar klientiem.

 • Koučs koučinga procesā ir pilnībā klātesošs un elastīgs, ļaujoties mirkļa plūsmai.
 • Paļaujas uz savu intuīciju, uzticas savām zināšanām un sajūtām.
 • Ir atvērts nezināmajam un uzņemas riskus.
 • Redz vairākus veidus, kā strādāt ar klientu, un izvēlas atbilstošāko un efektīvāko.
 • Izmanto humoru, lai radītu vieglumu un enerģiju.
 • Pārliecinoši maina perspektīvas un eksperimentē ar jaunām iespējām un savām darbībām.
 • Demonstrē pārliecību, strādājot ar spēcīgām klienta emocijām, un kontrolē savas emocijas, lai nekļūtu pārlieku jūtīgs.

 

C. Efektīva komunikācija (Communicating effectively)

 

5.Aktīva klausīšanās – Spēja pilnībā fokusēties uz klienta pateikto un nepateikto, saprast klienta sacītā nozīmi saistībā ar viņa vēlmēm, viecināt klienta izteikšanos.

 • Pieturas pie klienta un viņa plāna, nevis pie sevis radīta plāna klientam.
 • Sadzird klienta šaubas, mērķus, vērtības un pārliecības par to, kas ir un kas nav iespējams.
 • “Sadzird” atšķirības starp klienta sacītiem vārdiem, izmantoto balss toni un demonstrēto ķermeņa valodu.
 • Apkopo, pārfrāzē, atkārto un atspoguļo atpakaļ klienta sacīto, lai nodrošinātu skaidrību un sapratni.
 • Iedrošina, pieņem, pēta un apstiprina klienta jūtu izpausmi, pieņēmumus, šaubas, pārliecības, ieteikumus u.c.
 • Integrē un attīsta klienta idejas un ieteikumus.
 • Izceļ un saprot klienta komunikācijas būtību un palīdz klientam nonākt pie plaša, aprakstoša stāstījuma.
 • Ļauj klientam izrunāt situāciju, lai virzītos tālāk, neizdarot nekādus spriedumus par to un nesaistot ar savām domām vai viedokli.

 

6.Spēcīgu, atverošu jautājumu uzdošana – Spēja uzdot jautājumus, kas klientam atklāj iespējami vairāk informācijas, lai iegūtu maksimālu labumu no koučinga attiecībām.

 • Uzdod jautājumus, kas atspoguļo aktīvo klausīšanos un klienta domas izpratni.
 • Uzdod jautājumus, kas izraisa atklāsmi, izpratni, piesaisti vai rīcību (t.i., uzdod jautājumus, kas izaicina klienta pieņēmumus).
 • Uzdod atverošus jautājumus, kas ievieš lielāku skaidrību, jaunas iespējas vai zināšanas.
 • Uzdod jautājumus, kas virza klientu uz viņa mērķi, nevis kas liek atskatīties atpakaļ vai pamatot sacīto.

 

7.Tieša komunikācija – Spēja efektīvi komunicēt koučinga sesiju laikā, kā arī lietot valodu, kas nodrošina vislabvēlīgāko ietekmi uz klientu.

 • Runa ir skaidra, artikulēta un tieša, daloties un dodot atgriezenisko saiti.
 • Pārfrāzē un skaidri formulē, lai klientam palīdzētu izprast viņa vēlmes vai šaubas no citas perspektīvas.
 • Skaidri formulē koučinga mērķus, tikšanās plānu un pielietojamo koučinga tehniku vai uzdevumu mērķi.
 • Izmanto piemērotu un cieņpilnu valodu sarunā ar klientu (t.i., bez žargona, bez rasistiskas ievirzes, bez seksuāla nosodījuma u.c.).
 • Izmanto metaforas un analoģijas, lai klientam palīdzētu ilustrēt domu vai “uzzīmēt” vārdisku attēlu.

 

D. Palīdzība zināšanu iegūšanā un rezultātu sasniegšanā (Facalitating learning and results)

8.Apzinātības veicināšana – Spēja precīzi novērtēt un integrēt dažādus informācijas resursus, kā arī spēja interpretēt informāciju veidā, kas klientam palīdz iegūt apzinātību un sasniegt mērķus.

 • Iet tālāk par klienta sacīto, novērtējotviņa bažas – “neuzķeroties” klienta aprakstam.
 • Lūdz skaidrojumus lielākai izpratnei, apzinātībai un skaidrībai.
 • Identificē klientam viņa neapzinātās bažas; veidus, kā klients uztver sevi un pasauli; atšķirības starp faktiem un interpretāciju; atšķirības starp domām, jūtām un darbību.
 • Palīdz klientam atklāt priekš viņa jaunas domas, ticības, pieņēmumus, emocijas, noskaņojumusu.c., kas stiprina klienta spēju veikt konkrētas darbības un sasniegt viņam svarīgo.
 • Paver klientam plašākus apvāršņus un iedvesmo viņu apņēmību mainīt skatu punktus un meklēt jaunas rīcības iespējas.
 • Palīdz klientiem ieraudzīt citus, pastarpinātus faktorus, kas ietekmē viņus un viņu rīcību (t.i., domas, emocijas, ķermeni un “fonu”).
 • Izsaka savu izpratni veidos, kas ir noderīgi un jēgpilni klientam.
 • Identificē stiprās puses un lielākās iespējas augt un mācīties, kā arī to, kam ir nepieciešams pievērst lielāko uzmanību koučinga procesā.
 • Lūdz klientam atšķirt niecīgus un nozīmīgus jautājumus, situatīvas un atkārtotas uzvedības, vārdus un darbības.

 

9.Rīcības pānošana – Spēja kopā ar klientu radīt iespējas nepārtrauktam mācīšanās procesam gan koučinga laikā, gan arī dzīves un darba situācijās, kā arī jaunu darbību veikšanai, kas iespējami efektīvā veidā palīdzēs sasniegt koučinga vienošanās mērķus.

 • Veicina ideju ģenerēšanu un palīdz klientam noteikt rīcības soļus, kas veicinās klientu demonstrēt, praktizēt un padziļināt jaunās mācības.
 • Palīdz klientam saglabāt fokusu un sistemātiski izzināt ar konkrēto koučinga pieprasījuma mērķi saistītus jautājumus un iespējas.
 • Aicina klientu atklāt alternatīvas idejas un risinājumus, lai izvērtētu iespējas un pieņemtu lēmumus.
 • Veicina aktīvu eksperimentēšanu un paš-izpēti, aicinot klientu izmantot dzīves un darba situācijās koučinga sesiju laikā iegūtās jaunās atklāsmes.
 • Atzīmē klienta veiksmes un turpmākās iespējas izaugsmei.
 • Izaicina klienta pieņēmumus un perspektīvas, lai radītu jaunas idejas un veicinātu jaunas darbības.
 • Atbalsta dažādus aspektus, kas ir saistībā ar klienta mērķiem un aicina klientu apsvērt tos.
 • Palīdz klientam uzsākt tūlītējas darbības (“rīkoties tagad”) jau koučinga sesijas laikā, nodrošinot tūlītēju atbalstu.
 • Iedrošina klientu izaicinājumiem, vienlaicīgi nodrošinot ērtu mācību tempu.

 

10.Plānošana un mērķu noteikšana – Spēja kopā ar klientu izstrādāt un īstenot dzīvē efektīvu koučinga sadarbības plānu.

 • Apkopo informāciju un izveido koučinga plānu un attīstības mērķus kopā ar klientu, kas risina problēmas un galvenāsmācību un attīstības jomas.
 • Rada plānu ar rezultātiem, kas ir sasniedzami, izmērāmi, konkrēti, ar noteiktu laika termiņu.
 • Veic plāna izmaiņas atbilstoši koučinga procesam un ņemot vērā situācijas izmaiņas.
 • Palīdz klientam identificēt un piekļūt dažādiem mācību resursiem (piemēram, grāmatām, citiem profesionāļiem u.c.).
 • Identificē un mērķē uz iespējami drīziem, klientam svarīgiem sasniegumiem.

 

11.Attīstības  un atbildības vadība – Spēja fokusēt uzmanību uz klientam svarīgo, atstājot klienta atbildības zonā konkrētu darbību veikšanu.

 • Skaidri klientam jautā iespējamās darbības, kas viņu virzīs tuvāk noteiktajiem mērķiem.
 • Demonstrē ieinteresētību, jautājot klientam par viņa veiktajām darbībām, kuras klients noteica iepriekšējā sesijā vai sesijās.
 • Atkārtoti dara klientam zināmu viņa paveikto, nepaveikto, iemācīto vai apzināto kopš iepriekšējās sesijas vai sesijām.
 • Efektīvi sagatavo, organizē un pārskata kopā ar klientu sesijās iegūto informāciju.
 • Notur klienta uzmanību pie koučinga plāna starp sesijām, vēršot viņa uzmanību uz vēlamo iznākumu, noteiktajām darbībām un nākotnes sesiju pieprasījumiem.
 • Fokusējas uz koučinga plānu, bet ir arī atvērts pielāgot uzvedību un darbības, balstoties uz koučinga procesu un iespējamām novirzēm procesa laikā.
 • Ir spējīgs “staigāt” šurpu-turpu starp “lielo bildi” un to, kurp klients vēlas “doties” šobrīd, radot kontekstu izrunātajam.
 • Veicina klienta pašdisciplīnu un atbildību nodod klientam par viņa noteiktajām darbībām, rezultātiem, un radīto laika plānu.
 • Attīsta klienta spēju pieņemt lēmumus, mērķtiecīgi apzināt galvenās bažas un attīstīt sevi (saņemt atgriezenisko saiti, noteikt prioritātes, mācīšanās ātrumu, pārdomāt un mācīties no gūtās pieredzes).
 • Pozitīvi izaicina klientu, ja netika veiktas iepriekš norunātās darbības.

 

 


 

Ar 2021.gadu spēkā stāsies atjauninātas un papildinātas ICF kompetences. Šeit var iepazīties arī ar tām:

A. Foundation Pamati

1.Demonstrates Ethical Practice Demonstrē ētisku praksi

Definition: Understands and consistently applies coaching ethics and standards of coaching
Definīcija: Izprot un pastāvīgi pielieto koučinga standartus un ētikas principus

1. Demonstrates personal integrity and honesty in interactions with clients, sponsors and relevant stakeholders
Sadarbojoties ar klientiem, sponsoriem un citām iesaistītajām pusēm, demonstrē personīgo integritāti un godīgumu
2. Is sensitive to clients’ identity, environment, experiences, values and beliefs
Sajūt klienta identitāti, pieredzi, vērtības, pārliecības un vidi
3. Uses language appropriate and respectful to clients, sponsors and relevant stakeholders
Saskarsmē pielieto izteiksmes veidu, kas ir atbilstošs un cieņpilns attiecīgajiem klientiem, sponsoriem un iesaistītajām pusēm
4. Abides by the ICF Code of Ethics and upholds the Core Values
Ievēro ICF Ētikas Kodeksu un Pamatvērtības
5. Maintains confidentiality with client information per stakeholder agreements and pertinent laws
Saglabā klientu konfidencialitāti saskaņā ar vienošanos starp iesaistītajām pusēm un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem
6. Maintains the distinctions between coaching, consulting, psychotherapy and other support professions
Skaidri atšķir koučingu no konsultācijām, psihoterapijas un citām atbalstu sniedzošām professijām
7. Refers clients to other support professionals, as appropriate
Pēc nepieciešamības rekomendē klientam izvēlēties citu profesionāļu atbalstu

2. Embodies a Coaching Mindset Iemieso koučinga domāšanas veidu

Definition: Develops and maintains a mindset that is open, curious, flexible and client-centered
Defininīcija: Attīsta un uztur domāšanas veidu, kas ir atvērts, ieinteresēts, zinātkārs, elastīgs un uz klientu vērsts

1. Acknowledges that clients are responsible for their own choices
Atzīst, ka klients ir atbildīgs par savām izvēlēm
2. Engages in ongoing learning and development as a coach
Nepārtraukti turpina savu attīstību un apmācības kā koučs
3. Develops an ongoing reflective practice to enhance one’s coaching
! Nepārtraukti atskatās uz savu praksi, lai attīstītu koučingu
4. Remains aware of and open to the influence of context and culture on self and others
Apzinās un saglabā atvērtību attiecībā uz dažādu kultūru ietekmi uz sevi un citiem
5. Uses awareness of self and one’s intuition to benefit clients
Izmanto savu apzināšanos un intuīciju, lai sniegtu labumu klientiem
6. Develops and maintains the ability to regulate one’s emotions
Attīsta un saglabā spēju regulēt savas emocijas
7. Mentally and emotionally prepares for sessions
Mentāli un emocionāli sagatavojas koučinga sesijām
8. Seeks help from outside sources when necessary
Pēc nepieciešamības vēršas pēc palīdzības no citiem

B. Co-Creating the Relationship Attiecību kopradīšana

3. Establishes and Maintains Agreements Sastāda un uztur vienošanās

Definition: Partners with the client and relevant stakeholders to create clear agreements about the coaching relationship, process, plans and goals. Establishes agreements for the overall coaching engagement as well as those for each coaching session.
Definīcija: Veido partnerību ar klientu un isaistītajām pusēm, lai panāktu skaidru vienošanos par koučinga attiecībām, procesu, plāniem un mērķiem. Sastāda vienošanos par koučinga attiecībām kopumā un par katru individuālo sesiju.

1. Explains what coaching is and is not and describes the process to the client and relevant stakeholders
Izskaidro, kas ir un kas nav koučings un apraksta procesu klientam un iesaistītajām pusēm
2. Reaches agreement about what is and is not appropriate in the relationship, what is and is not being offered, and the responsibilities of the client and relevant stakeholders
Panāk vienošanos par to, kas ir un kas nav pieņemams koučinga attiecībās, kas tiek un netiek piedāvāts, kā arī izskaidro klienta un iesaistīto pušu atbildību
3. Reaches agreement about the guidelines and specific parameters of the coaching relationship such as logistics, fees, scheduling, duration, termination, confidentiality and inclusion of others
Panāk vienošanos par koučinga vadlīnijām un specifiskiem koučinga attiecību parametriem kā loģistika, samaksa, tikšanos plānošana, sessiju ilgums un regularitāte, attiecību izbeigšana, konfidencialitāte un citu iekļaušana
4. Partners with the client and relevant stakeholders to establish an overall coaching plan and goals
Veido partnerību ar klientu un iesaistītajām pusēm, lai izveidotu kopējo koučinga plānu un noteiktu mērķus
5. Partners with the client to determine client-coach compatibility
Sadarbībā ar klientu izvērtē kouča un klienta saderību
6. Partners with the client to identify or reconfirm what they want to accomplish in the session
Sadarbībā ar klientu identificē vai pārbauda, ko viņi vēlas paveikt sesijas laikā
7. Partners with the client to define what the client believes they need to address or resolve to achieve what they want to accomplish in the session
Sadarbībā ar klientu definē, kas pēc klienta domām būtu jāatrisina vai kam būtu jāpievērš uzmanība, lai sasniegtu to, ko viņi vēlas paveikt sesijas laikā
8. Partners with the client to define or reconfirm measures of success for what the client wants to accomplish in the coaching engagement or individual session
Sadarbībā ar klientu definē vai pārbauda veiksmes kritērijus tam, ko klients vēlas paveikt koučinga attiecībās vai individuālā sesijā
9. Partners with the client to manage the time and focus of the session
Sadarbībā ar klientu pārvalda sesijas laiku un fokusu
10. Continues coaching in the direction of the client’s desired outcome unless the client indicates otherwise
Turpina koučingu klienta norādītajā virzzienā, ja vien klients nenorāda savādāk
11. Partners with the client to end the coaching relationship in a way that honors the experience
Sadarbībā ar klientu izbeidz koučinga attiecībās veidā, kas godina šo kopīgo pieredzi

4. Cultivates Trust and Safety Veicina uzticēšanos un drošību

Definition: Partners with the client to create a safe, supportive environment that allows the client to share
freely. Maintains a relationship of mutual respect and trust.
Definīcija: Partnerībā ar klientu rada drošu, atbalstošu vidi, kas ļauj klientam brīvi dalīties. Uztur attiecībās savstarpējo cieņu un uzticēšanos.

1. Seeks to understand the client within their context which may include their identity, environment, experiences, values and beliefs
Izpētot izprot, kas ietekmē klientu, tajā skaitā klienta identitāti, vidi, pieredzi un pārliecības
2. Demonstrates respect for the client’s identity, perceptions, style and language and adapts one’s coaching to the client
Respektē klieanta stilu, identitāti, uzskatus un izmantoto izteiksmes veidu un attiecīgi pielāgo koučingu klientam
3. Acknowledges and respects the client’s unique talents, insights and work in the coaching process
Atpazīst, novērtē un respektē klienta unikālos talantus, ieskatus un ieguldīto darbu koučinga procesā
4. Shows support, empathy and concern for the client
Izrāda atbalstu, empātiju un rūpes par klientu
5. Acknowledges and supports the client’s expression of feelings, perceptions, concerns, beliefs and suggestions
Atpazīst, novērtē un atbalsta klienta jūtu izpausmes, uzskatus, bažas, pārliecības un ieteikumus
6. Demonstrates openness and transparency as a way to display vulnerability and build trust with the client
Ir atvērts un caurspīdīgs, lai atklātu un demonstrētu jūtīgumu pret klientu un padziļinātu uzticību

5. Maintains Presence Saglabā klātesamību

Definition: Is fully conscious and present with the client, employing a style that is open, flexible, grounded
and confident
Definīcija: Ir pilnībā apzināts un klātesošs ar klientu, pielietojot stilu, kas ir atvērts, elastīgs, stabils un pārliecinošs

1. Remains focused, observant, empathetic and responsive to the client
Novēro un saglabā fokusu uz klientu, ir empātisks un atsaucīgs
2. Demonstrates curiosity during the coaching process
Demonstrē zinātkāri koučinga procesā
3. Manages one’s emotions to stay present with the client
Vada savas emocijas, lai saglabātu savu klātesamību ar klientu
4. Demonstrates confidence in working with strong client emotions during the coaching process
Demonstrē pārliecību, strādājot ar spēcīgām klienta emocijām koučinga procesā
5. Is comfortable working in a space of not knowing
Komfortabli strādā nezināmā telpā
6. Creates or allows space for silence, pause or reflection
Rada un ļauj telpu klusumam, pauzēm un atgriešanai

C. Communicating Effectively Efektīvi komunicē

6. Listens Actively Aktīvi klausās

Definition: Focuses on what the client is and is not saying to fully understand what is being communicated in the context of the client systems and to support client self-expression
Definīcija: Fokusējas uz to, ko klients saka un nepasaka, lai pilnībā izprastu, kas tiek komunicēts klienta sistēmu kontekstā, un atbalsta klienta pašizpausmi

1. Considers the client’s context, identity, environment, experiences, values and beliefs to enhance understanding of what the client is communicating
Ņem vērā klienta kontekstu, identitāti, vidi, pieredzes, vērtības un pārliecības, lai pastiprinātu izpratni par to, ko klients komunicē
2. Reflects or summarizes what the client communicated to ensure clarity and understanding
Atgriežu un apkopo, ko klients ir komunicējis, lai nodrošinātu skaidrību un izpratni
3. Recognizes and inquires when there is more to what the client is communicating
Atpazīst un jautā, ja pamana, ka aiz klieta komunicētā ir vēl kaut kas
4. Notices, acknowledges and explores the client’s emotions, energy shifts, non-verbal cues or other behaviors
Pamana, atpazīst, novērtē un izpēta klienta emocijas, enerģijas maiņu, neverbālo komunikāciju un citu uzvedību
5. Integrates the client’s words, tone of voice and body language to determine the full meaning of what is being communicated
Integrē klienta pateiktos vārdus, balss toni, ķermeņa valodu, lai pilnvērtīgi noskaidrotu komunicētā nozīmi
6. Notices trends in the client’s behaviors and emotions across sessions to discern themes and patterns
Pamana tendences klienta uzvedībā un emocijās sesijās kopumā, lai saskatītu konkrētas tēmas un paternus

7. Evokes Awareness Veicina apzināšanos

Definition: Facilitates client insight and learning by using tools and techniques such as powerful questioning, silence, metaphor or analogy
Definīcija: Veicina klienta izpratni un mācīšanos, izmantojot tādus instrumentus un tehnikas kā spēcīgi jautājumi, klusums, metaforas vai analoģijas

1. Considers client experience when deciding what might be most useful
Ņem vērā klienta pieredzi pieņemot lēmumu, kas varētu būt lietderīgs
2. Challenges the client as a way to evoke awareness or insight
Provocē klientu lai veicinātu apzināšanos vai izpratni
3. Asks questions about the client, such as their way of thinking, values, needs, wants and beliefs
Jautā klientam par viņa domāšanas veidu, vērtībām, vajadzībām, iegribām, pārliecībām un citām lietām
4. Asks questions that help the client explore beyond current thinking
Uzdod jautājumus, lai atbalstītu klientu izpētīt tālāk un domāt plašāk nekā līdz šim
5. Invites the client to share more about their experience in the moment
Aicina klientu dalīties plašāk par viņa pieredzi šajā mirklī
6. Notices what is working to enhance client progress
Pamana, kas veicina klienta progresu
7. Adjusts the coaching approach in response to the client’s needs
Pielāgo koučinga pieeju atbilstoši klienta vajadzībām
8. Helps the client identify factors that influence current and future patterns of behavior, thinking or emotion
Palīdz klientam identificēt faktorus, kas ietekmē patreizējos un nākotnes uzvedības, domāšanas un emociju paternus
9. Invites the client to generate ideas about how they can move forward and what they are willing or able to do
Aicina klientu radīt idejas par to, kā viņi var virzīties uz priekšu un ko vi;ni vēlas un ir spējīgi darīt
10. Supports the client in reframing perspectives
Atbalsta klientu perspektīvu un uzskatu pārveidošanā
11. Shares observations, insights and feelings, without attachment, that have the potential to create new learning for the client
Bez pieķeršanās dalās ar novērojumiem, ieskatiem un sajūtām, kas varētu veicināt klienta apzināšanos

D. Cultivating Learning and Growth Kultivē mācīšanos un izaugsmi

8. Facilitates Client Growth Veicina klienta izaugsmi

Definition: Partners with the client to transform learning and insight into action. Promotes client autonomy in the coaching process.
Definīcija: Partnerībā ar klientu transformē jaunās zināšanas un ieskatus darbībās. Veicina klienta autonomiju koučinga procesā.

1. Works with the client to integrate new awareness, insight or learning into their worldview and behaviors
Strādā ar klientu lai integrētu jauno apzināšanos, ieskatus vai zināšanas viņu pasaules redzējumā un uzvedībā
2. Partners with the client to design goals, actions and accountability measures that integrate and expand new learning
Sadarbībā ar klientu rada mērķus, darbības un atbildības veicināšanas pasākumus, kas integrē un paplašina jauniegūtās mācības
3. Acknowledges and supports client autonomy in the design of goals, actions and methods of accountability
Atpazīst, novērtē un atbalsta klienta autonomiju mērķu uzstādīšanā, darbībās un atbildības veicināšanas pasākumos
4. Supports the client in identifying potential results or learning from identified action steps
Atbalsta klientu saskatīt iespējamos rezultātus vai iegūtās mācības no identificētajiem darbības soļiem
5. Invites the client to consider how to move forward, including resources, support and potential barriers
Aicina klientu apsvērt, kā virzīties uz priekšu, tajā skaitā izvērtēt pieejamos resursus, nepieciešamo atbalstu un potenciālos šķēršļus
6. Partners with the client to summarize learning and insight within or between sessions
Partnerībā ar klientu apkopo iegūtās mācības un ieskatus sesiju laikā vai starp tām
7. Celebrates the client’s progress and successes
Svin klienta progresu un izdošanos
8. Partners with the client to close the session
Sadarbībā ar klientu noslēdz sesiju