18 Feb

Masterclass: The systemic wisdom of horses /8.03.2018./

27332039_1434631739992053_2212348961610286944_nICF Latvia aicina uzņēmumu vadītājus uz nebijušu meistarklasi “The Systemic Wisdom of Horses”, kuru vadīs trenere un koučs Marion Latour no Holandes, Systemic Constellations Center Riga viestrenere.

Kāpēc zirgi un ko tie var iemācīt vadītājiem?

Zirgi dzīvo uz šīs zemes vairāk kā 65 miljonus gadu un ir dabiski attīstījuši zināšanas un pieredzi sadarboties, būt daļai no lielāka kopuma, spēju optimāli izmantot viens otra stiprās un vājas puses. Viņi izprot savu pastāvēšanu bez domāšanas. 
REĢISTRĒTIES

Zirgu bara veidošanos un uzvedību var attiecināt uz organizāciju un komandu dzīvi. Baram svarīgi labi funkcionēt. Kad zirgu bars nefunkcionē labi, tas pašorganizējoši izdara iekšējas kustības, lai atjaunotu bara spēku, tādējādi paaugstinot izdzīvošanas iespējas. Izprotot zirgu bara pastāvēšanas mehānismus, mēs varam iemācīties daudz jauna par to, kā strādāt veiksmīgi kā komandai.

Jums būs iespēja:

– piedalīties nelielos vingrinājumos kopā ar zirgiem, lai izprastu zirgu uzvedību un gūtu atziņas savam komandas darbam;
– vērot zirgu dabisko uzvedību, bara uzvedību un zirgu sistēmisko viedumu, “tulkojot” un attiecinot to uz organizāciju dzīvi;
– izzināt kāda uzvedība ietekmē komandu, kas komandu dara stipru un kas vāju, kādi līderi jūs esat u.tml.

Meistarklases dalībnieki strādās ar zirgiem iekštelpās, aplokā. Lai piedalītos meistarklasē, nav nepieciešamas nekādas zināšanas par zirgiem. Un, nē, mēs nejāsim ar zirgiem! Mēs ar tiem atradīsimies mijiedarbībā.

Apmeklējot meistarklasi, lūdzam silti apģērbties un izvēlēties slēgtus, aplokam piemērotus apavus. Rēķinieties ar to, ka mēs uzturēsimies neapkurinātās, zirgiem piemērotās telpās. Meistarklases darba valoda – angļu.

Meistarklase norisināsies Biznesa attīstības konference “>11 veiksmīgu komandu noslēpumi” ietvaros. Papildu informācija: http://icfcc.lv/lv/

REĢISTRĒTIES

—–
ICF Latvia invites business leaders to attend the exclusive Masterclass: The systemic wisdom of horses, which will be lead by trainer and coach Marion Latour from the Bert Hellinger Institute in the Netherlands and guest trainer at the Systemic Constellations Center Riga.

Why horses and what can they teach leaders?

Horses have lived on Earth for over 65 million years and have naturally developed knowledge and experience in cooperation, collectivity and the optimal use of each other’s strengths and weaknesses. They understand their existence without thinking.

The structure and behaviour of herds of horses can be applied to organisation and team life. It’s important for herds to function properly. When a herd of horses isn’t functioning properly it internally reorganises itself to renew the strength of the herd, in this way increasing the odds of survival. By understanding the mechanisms for horse herd existence, we can learn many new things about working together successfully as a team.

REGISTRATION

You will have the opportunity to:

– Take part in short exercises with horses to understand hose behaviour and gain insights for work with your team
– Observe natural horse behaviour, herd behaviour and the systematic wisdom of horses, “translating” and applying it to organisational life
– Find out what behaviour affects teams, what makes teams strong and what makes them weak, what type of leader you are, etc.

Masterclass participants will work with horses indoors in an enclosure. No previous knowledge about horses is required for participation in the masterclass. And no, we will no ride horses! We will interact with them.

When attending the masterclass we ask that you dress warmly and choose closed footwear appropriate for the enclosure (we suggest warm boots). Take into consideration that we will be in an unheated space, which is suitable for horses. Masterclass working language – english.

The masterclass will take place during the ICF Coaching Conversations 2018 >11 secrets of great teams conference. Additional information:http://icfcc.lv/en/.

REGISTRATION

27545526_1439741889481038_3895210937924498594_n